nongdeer

ความรู้อยู่ที่นี่


ใส่ความเห็น

คำนำ

ากผิดลายประการใดขอนอมรับด้วยความยินดี

ปลูกกุหลาบ-239x300

 

      กุหลาบเป็นไม้ดอกที่มีความสวยงามยากที่จะหาดอกไม้ชนิดอื่นมาเปรียบเทียบ ได้จนกระทั่งมีผู้ให้ฉายาว่า “ราชินีแห่งดอกไม้” ดังนั้นกุหลาบจึงเป็นดอกไม้ที่ นิยมปลูกและใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้กุหลาบยัง มีคุณสมบัติที่ดีเด่นอีกหลายประการ สามารถใช้ประโยชน์ได้กว้างขวาง เช่น ใช้ เป็นไม้กระถาง ไม้ตัดดอก ตกแต่งสถานที่ ตลอดจนใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับทำเป็น น้ำมันหอมระเหยและดอกไม้แห้ง ในการปลูกเป็นการค้าก็ยังได้เปรียบดอกไม้อีก หลายชนิดเป็นต้นว่า สามารถควบคุมการออกดอกได้ง่ายซึ่งทำให้กำหนดการออกดอก ให้ตรงกับเทศกาลทำให้สามารถจำหน่ายได้ราคาดี และเนื่องจากกุหลาบเป็นดอกไม้ ที่นิยมของคนทั่วไป ดังนั้น จึงสามารถหาตลาดจำหน่ายได้ง่ายกว่าดอกไม้อื่น ๆ นอกจากนี้กุหลาบที่ปลูกในประเทศไทยยังเจริญเติบโตได้ดีในฤดูหนาวซึ่งต่างกับ ประเทศในแถบยุโรปที่ต้องการกุหลาบมาก การจะปลูกกุหลาบในฤดูหนาวต้อง ปลูกในเรือนกระจก ทำให้เสียค่าใช้จ่ายสูงจึงส่งผลให้ดอกกุหลาบมีราคาแพง ดังนั้น ประเทศที่ปลูกกุหลาบได้ดีในฤดูหนาวจึงสามารถตัดดอกส่งไปขายในตลาดต่าง ประเทศได้ราคาดี

เด็กหญิงกนกวรรณ   ชุ่มชู  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนบ้านลาดวิถ๊

Advertisements


ใส่ความเห็น

ประวัติผู้จัดทำ

ผู้จัดทำบล็อก

เด็กหญิง กนกวรรณ  ชุ่มชู

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นำเสนอ

คุณครู ฉวีวรรณ   หอธรรมกุล

โรงเรียนบ้านลาดวิถี

ชื่อเล่นชื่อเดียร์

เกิดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2542
นับถือ ศาสนาพุทธอายุ 14

กรุ๊ปเลือด O

คติประจำใจ  ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

สีที่ชอบ   สีฟ้า สีเขียว

เป็นคนกินง่าย

เพลงที่ชอบ  เพลงสริง

ผู้จัดทำ

971290_262720950541443_1409020552_n